Sơ đồ tổ chức

 

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO

Hội Đồng Quản Trị & Ban Tổng Giám Đốc

 • Bà Trần Minh Thu

  Bà Trần Minh Thu

  CHỦ TỊCH HĐQT

 • Ông Lê Quang Phúc

  Ông Lê Quang Phúc

  THÀNH VIÊN HĐQT

 • Ông Đào Phong Trúc Đại

  Ông Đào Phong Trúc Đại

  THÀNH VIÊN HĐQT

 • Bà Nguyễn Hương Giang

  Bà Nguyễn Hương Giang

  TỔNG GIÁM ĐỐC