side-area-logo

Cổ đông

TRÁCH NHIỆM VỚI CỔ ĐÔNG

Thông qua các mục tiêu, chiến lược, chính sách được xác định rõ ràng cùng các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ tính đến thời điểm hiện nay, ban TGĐ Công ty luôn đảm bảo cam kết những trách nhiệm, lợi ích với cổ đông trong thời gian ngắn hạn và dài hạn

  • Duy trì mức tăng trưởng và sinh lợi của công ty
  • Đảm bảo thông tin minh bạch, đầy đủ với cổ đông
  • Xây dựng chiến lược phát triển bền vững của công ty phù hợp với từng giai đoạn