Bế mạc Khóa học đào tạo nội bộ về Xây dựng thương hiệu nội bộ, phân tích vi mô về cạnh tranh – chiến lược kinh doanh