side-area-logo

Bàn giao công trình Nhà công vụ N1 Lữ đoàn 101, Hải quân đánh bộ, Vùng 4 Hải quân